PROGRAM COMMITTEE


Co-Chairs: Yu. Mishura, G. Torbin

Program committee members: W. Bock, H.-J. Engelbert, M. Grothaus, P. Imkeller, A. Ivanov, Yu. Kondratiev, V. Koshmanenko, K. Kubilius, A. Kukush, A. Kulik, N. Kuznetsov, E. Lebedev, N. Leonenko, N. Limnios, R. Maiboroda, E. Orsingher, M. Podolskij, M. Rásony, I. Samoilenko, M. Savchuk, R. Schilling, G. Shevchenko, L. Stettner


ORGANIZING COMMITTEE


Co-Chairs: O. Bezushchak, M. Pratsiovytyj

Organizing committee members: I. Bodnarchuk, O. Borysenko, O. Chernova, V. Golomoziy, O. Hopkalo, T. Ianevych, H. Khaurdinova, S. Lohvinenko, S. Maksymenko, T. Moklyachuk, R. Nikiforov, O. Ragulina, K. Ralchenko, L. Sakhno, O. Vasylyk, R. Yamnenko, V. Zubchenko