SPEAKERS


HONORARY INVITED SPEAKERS


V. Korolyuk, Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine
I. Kovalenko, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine

TENTATIVE LIST OF INVITED SPEAKERS (TO BE CONTINUED)


E. Azmoodeh, Ruhr University Bochum, Germany
W. Bock, University of Kaiserslautern, Germany
T. Bodnar, Stockholm University, Sweden
Ya. Chabanyuk, Lviv Polytechnic National University, Ukraine
P. Filzmoser, Vienna University of Technology, Austria
A. Iksanov, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
A. Ivanov, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Politechnic Institute", Ukraine
P. Knopov, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine
Yu. Kharin, Belarusian State University, Belarus
Yu. Kondratiev, Bielefeld University, Germany
B. Kopytko, Czestochowa University of Technology, Poland
Yu. Kozachenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
K. Kubilius, Vilnius University, Institute of Mathematics and Informatics, Lithuania
A. Kukush, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
G. Kulinich, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
N. Kuznetsov, V.M. Glushkov Institute of Cybernetics of National Academy of Sciences of Ukraine
E. Lebedev, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
R. Maiboroda, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
Yu. Mishura, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
O. Nakonechnyi,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
M. Pratsiovytyi, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine
V. Radchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
L. Sakhno, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
I. Samoilenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
L. Shaikhet, Tel-Aviv University, Israel
G. Shevchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
S. Shklyar, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
J. Šiaulys, Vilnius University, Lithuania
D. Silvestrov, Stockholm University, Sweden
A. Slyvka-Tylyshchak, Uzhgorod National University, Ukraine
T. Sottinen, University of Vaasa, Finland
O. Stanzhitskyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
G. Torbin, National Pedagogical Dragomanov University, Ukraine
Ya. Yeleyko, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
V. Zaiats, Universitat de Vic, Spain