Warning: jsMath requires JavaScript to process the mathematics on this page.
If your browser supports JavaScript, be sure it is enabled.

 

Кафедра теорії ймовірностей,
статистики
та актуарної математики

Механіко-математичний
факультет

prob.stat.act@gmail.com, probability@univ.kiev.ua
Tel/Fax: +38 (044) 259 03 92

   
   

Назва проекту:

Удосконалення освіти у застосуваннях статистики в економіціСпільний європейський проект NP 22012 – 2001 є логічним продовженням проекту JEP–10353–97 “Статистичні аспекти економіки” і виконується в рамках третього етапу програми TEMPUS-TACIS, де наголос робиться на розповсюдженні кращих напрацювань попередніх TEMPUS проектів. Таким чином, метою нового проекту є створення Всеукраїнської мережі університетів/установ, зацікавлених у розвитку економіко-статистичної освіти, та розповсюдження кращих досягнень Київського національного університету імені Тараса Шевченка в цій сфері, зокрема, впровадження результатів TEMPUS проекту JEP–10353.
Загальний термін виконання проекту – 2 роки.
З українського боку в проекті беруть участь:
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (механіко-математичний факультет, кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики; відповідальний – член-кореспондент НАНУ, професор М.Й.Ядренко);
 • Ніжинський державний педагогічний університет імені Миколи  Гоголя (фізико-математичний факультет; відповідальний – завідувач кафедрою, доцент В.С.Кладинога);
 • Ужгородський національний університет (фізико-математичний  факультет; відповідальний – завідувач кафедри математичного аналізу, доцент А.І.Моца);
 • Державний комітет статистики України.
Партнерами з боку ЄС виступають:
 • Стокгольмський університет (Інститут актуарної математики; відповідальний - професор А.Мартін-Льоф);
 • Гельсінський університет (відповідальний – професор У.Валкейла);
 • Малардаленський університет (м. Вестерос, Швеція).
Координатор проекту – професор Д.С.Сільвестров (Малардаленський університет, Швеція).

ОПИС ПРОЕКТУ

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ


Довгострокова мета проекту. Сприяти на національному рівні обміну інформацією, результатами, досвідом та новими методиками викладання в економічно-статистичній сфері, а також зміцненню зв'язків з європейськими партнерами,зростанню ролі статистики в економічній політиці,поліпшенню якісного рівня підготовки фахівців.
Подальший розвиток та поглиблення процесів трансформації в економіці України (адміністративна реформа та реформа сільського господарства, початокприватизаційних процесів, поява фінансових та страхових ринків, пенсійна реформа та впровадження медичного страхування) викликало потребу у висококваліфікованих спеціалістах у галузі економічної статистики, фінансової та страхової математики, у фінансовому аналізі та теорії ризику, економетриці, а також у спеціалістах, що володіють методамивибіркових обстежень та обізнані у статистичних аспектах демографії. Потреба у таких спеціалістах, що можуть працювати як фінансові аналітики, менеджери з ризику та актуарії, стає очевидною для банків, фінансових та страхових компаній, урядових структур і навіть медичних організацій. Ця ситуація в економіці узгоджується з основними тенденціями в реформі освіти, спрямованої на підготовку висококваліфікованих спеціалістів, необхідних як для української економіки так і для суспільства в цілому, спеціалістів, які будуть відповідати вимогам світового рівня.
Київський університет імені Тараса Шевченка – провідний вищий навчальний заклад на Україні – вносить свій внесок в цю реформу, запроваджуючинові спеціальності (нині майже відсутні в українській системі освіти), орієнтовані на потреби ринку праці, що постійно змінюється. Зокрема, на механіко-математичному факультеті почали готувати фахівців для фінансових, страхових та статистичних закладів.
У 1996/97 року (проект Pre-JEP 3213) механіко-математичний факультет почав випуск фахівців з нової для України спеціальності “Статистика” з вузькими спеціалізаціями:
 1. актуарна (страхова) і фінансова математика;
 2. математична економіка та економетрика;
 3. прикладна математична статистика.
Освітній напрямок “Статистика” був офіційно затверджений та зареєстрований Міністерством освіти під кодом 7.08.0102 в офіційному списку освітніх напрямків України. Впродовж 1998-2001 років у рамках проекту TEMPUS JEP 10353-97 “Статистичні аспекти економіки” механіко-математичний факультет запровадив трьохступеневу систему освіти (ступінь бакалавра, магістра та спеціаліста) зі спеціальності “Статистика”; співробітники кафедри розробили та запровадили відповідні навчальні програми та підготували 27 нових курсів з нормативних та спеціальних дисциплін з усіма необхідними допоміжними навчальними матеріалами (методичні та учбові посібники, курси лекцій, збірки програм та праць літніх шкіл з фінансової та актуарної математики)і набули великий досвід по викладанню нових дисциплін економіко-статистичного та економіко-математичного профілю. Комп'ютерний клас (з доступом до мережі Internet, створений на кошти проекту, дає змогу студентам краще засвоювати практичні аспекти нової спеціальності, міні-друкарня допомагає забезпечити студентів необхідними методичними матеріалами.
Кабінет Міністрів України 27.06.98 року затвердив “Програму розвитку статистики”, у якій розвиток та удосконалення статистики в Україні вказані як найважливіші завдання уряду. Державний Комітет статистики України зазначений основним виконавцем цієї програми. Серед важливіших завдань цієї програми такі:
 • Поліпшення якісного рівня підготовки спеціалістів із статистики,враховуючи досвід європейськихкраїн
 • Створення та запровадження нових навчальних програм длявищої освіти із спеціальності “Статистика”та післядипломної освіти
 • Підготовка та друк навчальних матеріалів для вищих навчальних закладів
 • Кооперація з міжнародними організаціями та міжнародними експертами з підготовки спеціалістів-статистиків, постійне поновлення та удосконаленнякурсів лекцій зі статистики.
Ці задачі цілком відповідають довгостроковим цілям проекту, але для їх виконання необхідне співробітництво та обмін досвідом з іншими вищими навчальними закладами. Тому першочерговою метою проекту є створення Національної мережі (сітки) університетів та установ економіко-статистичної профілю, робота якої буде спрямованана розповсюдження та впровадження найкращих результатів проекту TEMPUSJEP-10353 “Статистичні аспекти економіки”.
Виконання проекту робить внесок у реформування економічної освіти, поліпшення зв'язків між різними університетами України, а також між університетами та економічними установами на місцях (урядовими та бізнес-структурами тощо). Основу мережі складають три університети України (Київський, Ніжинський та Ужгородський), Державний комітет статистики України, а також європейські учасники, а саме:
 • Малардаленський університет (Вестерос, Швеція),
 • Ґельсінський університет (Фінляндія),
 • Стокгольмський університет (Швеція).
Поміж іншого Мережа має на меті розширення зв'язків з професіональними асоціаціями та громадськими організаціями, зокрема з Лігою страхових організацій та Українським страховим товариством. Окреме завдання Проекту - це надання допомоги у становленні Українського актуарного товариства та Сертифікаційного центру актуаріїв. Останнє дуже важливо, оскільки на теперішній час існує лише 44 сертифікованих актуарія на більш ніж 270 зареєстрованих українських страхових компаній.
Отже, цільовими групами Проекту є:
 • академічні й адміністративні кадри Київського, Ніжинського та Ужгородського університетів;
 • академічні й адміністративні кадри інших університетів України;
 • працівники Українського Державного Статистичного комітету;
 • працівники українських державних і недержавних фінансових структур;
 • освітяни різних галузей.
Традиційно Київський Національний університет є базисним при впровадженні освітніх інновацій, його викладацький досвід широко використовується іншими університетами України. Організація методологічного семінару (працює раз на місяць впродовж академічного року) на механіко-математичного факультеті, проведення щорічних літніх/зимових шкіл з фінансової та актуарної математики, прикладної статистики (Київ, вересень 1998 і червень 1999; Феодосія, вересень 2000; Вестерос, січень 2001, Гурзуф, червень 2001); організація щорічних Зборів актуаріїв України, проведення конференції “Розвиток нового освітнього напрямку “Статистика” (Київ, лютий 2001); участь у Міжнародних освітніх виставках, розповсюдження лекційних та навчальних матеріалів, публікація статей в українських освітянських виданнях - все це зміцнює зв'язки між Київським та іншими українськими університетами і допомагає впровадити нову економіко-статистичну спеціальность у Донецькому, Дніпропетровському, Львівському, і, в першу чергу,Ніжинському та Ужгородському університетах.
Кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики Київського університету допомагає двом останнім університетам у підготовці аспірантів (чимало провідних викладачів цих університетів захистили свої кандидатські та докторські дисертації у Київському університеті). Відвідування викладачами одного університету іншого, участь в об'єднаних семінарах, допомога у складанні й оновленні учбових планів, консультації та лекції професорів Київського університету, перепідготовка кадрів на базі Київського університету - це основні напрями співпраці. Протягом 2000 року було також налагоджено активну співпрацю між Київським університетом і Державним комітетом статистики.
Той факт, що кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики відповідає за видання наукових журналів “Теорія ймовірностей та математична статистики” (який перекладається Американським Математичним товариством), “Теорія випадкових процесів” і науково-популярного журналу «У світі математики», дає можливість поширювати кращі доробки всіх членів консорціуму серед освітянської, наукової та ділової громадськості.
Таким чином, в результаті створення Національної мережі Київський університет буде виступати як національний центр розповсюдження (зокрема в освітянській пресі) отриманого досвіду, кращих доробок і “know-how” в статистиці, допомагати встановленню зв'язків з владними структурами (Міністерством освіти і науки, Державним комітетом статистики, їх дослідницьким та освітянським підрозділам, урядовими структурами та Парламентськими комітетами).
Ніжинський та Ужгородський університети, як провідні освітні організації у Північному та Закарпатському регіонах відповідно, самі мають стати базисними центрами запровадження нових спеціальностей з подальшим розповсюдженням необхідної інформації тадосвіду в зазначених вище регіонах.

Діяльність консорціуму в рамках Проекту спрямована в першу чергу на досягнення таких результатів:
 1. створення діючої мережі в економіко-статистичній галузі;
 2. регулярне розповсюдження кращих результатів в сфері застосування математичних і статистичних методів в економіці, фінансах та страхуванні;
 3. обговорення та удосконалення нових учбових планів і навчальних матеріалів, що розроблені членами Мережі;
 4. збільшення інформованності в економіко-статистичних дисциплінах через щорічні семінари і тренінги на Літніх школах з фінансової та актуарноі математики;
 5. підвищення кваліфікації викладачів українських університетів і їх підготовленість до викладання нових курсів економіко-статистичного спрямування;
 6. розроблення нових та удосконалення існуючих навчальних планів, програм і навчально-методичних матеріали освітнього напрямку “Статистика”, адаптація їх до потреб інших університетів України.

Наступні заходи спрямовані на досягнення цих результатів:
 • створення робочої групи і проведення координаційних зборів представників консорціуму;
 • підготовка і розповсюдження інформації про мережу;
 • налагодження і підтримка електронної пошти, поліпшення комунікаційних можливостей університетів-партнерів;
 • придбання і підтримка роботи обладнання;
 • організація роботи спеціалізованого методологічного семінару в економіко-статистичній галузі;
 • підготовка, адаптація і розповсюдження навчальних і методичних матеріалів серед широкої освітянської громадськості;
 • участь у конференціях, зборах, семінарах з лекціями, присвяченими кращим результатам проекту;
 • участь у міжнародних та українських освітніх виставках;
 • організація і робота групи експертів в економіко-статистичній сфері;
 • організація щорічних Міжнародних літніх шкіл з фінансової і актуарної математики;
 • підготовка і публікація тез і збірок праць щорічних Міжнародних літніх шкіл;
 • проведення щорічних зборів “Розвиток і впровадження нової освітньої спеціальності “Статистика” на базі Київського університету;
 • підготовка/перепідготовка викладачів українських університетів у Скандинавських університетах;
 • розширення кола українських університетів, залучених до участі у діяльності мережі.

Мережа відкрита для всіх університетів України


Навчальні посібникита матеріали, розроблені для підготовки фахівців за напрямом "математика", спеціальність – "СТАТИСТИКА"


1. М.М.Леоненко, Ю.С.Мішура, В.М.Пархоменко, М.Й.Ядренко.  Теоретико-ймовірнісні та статистичні методи в економетриці та фінансовій математиці.  К.: Інформтехніка, 1995. – 380 с.
2. Пономаренко О.І., Перестюк М.О., Бурим В.М. Основи математичної економіки . К.: Інформтехніка, 1995. 320 с.
3. Пономаренко О.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. К.: Либідь, 1995. 240 с.
4. Оленко А.Я. Ймовірність і статистика. Частина І. (Курс лекцій). Kyiv: UKMA-press, 1999.
5. Оленко А.Я. Ймовірність і статистика. Частина ІІ. (Задачі). Kyiv: UKMA-press,  2002.
6. Карташов  М.В. Конспект лекцій з курсу теорії ймовірностей. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2002.
7. Моклячук М.П. Варіаційне числення. Екстремальні задачі.  Підручник. К.: Либідь, 1995. 328 с.
8. Карташов М.В. Конспект лекцій з курсу математичної статистики. К.: ВПЦ “Київський університет”, 2003.

 у рамках проекту TEMPUS-TACIS

1. Пономаренко О. Фінансовий аналіз. Частина 1: Фінансова математика банківського сектору. Київ.  2000.
2. Пономаренко О. Фінансовий аналіз. Частина 2. Київ. 2001.
3. Пономаренко О. Основи мікроекономічного аналізу. Видав. Київ. Університету. 2000.
4. Пономаренко О. Сучасний економічний аналіз: Мікроекономіка. Київ:  Вища школа.
5. Пономаренко О. Аналітичні методи в політології. Видав. Київ. Університету. 2000.
6. Зінченко Н., Оленко А. Аналітичні моделі і методи в соціології. Видав. Київ. Університету. 2000.
7. Борисенко О., Майборода Р. Аналітично-статистичні методи та моделі в психології та педагогіці. Видав. Київ. Університету. 2000.
8. Майборода Р. Статистичний аналіз психологічних даних. Видав. Київ. Університету. 2000.
9. Ядренко М., Зінченко Н. Математичні моделі теорії ризику. Процеси ризику при наявності вимог великого розміру. Київ.. 2001.
10. Зінченко Н. Статистичний аналіз стійких процесів. Київ. 2001.
11. Моклячук М.  Робастне оцінювання випадкових процесів. Київ. 2001.
12.  Козаченко Ю., Пашко А. Моделювання випадкових процесів. Видав. Київ. Університету. 2000.
13. Пархоменко В. Методи вибіркових обстежень.Навчальний посібник. К. 2001.
14. Борисенко О. Методи економічних обчислень. Навчаюче програмне забезпечення. 2001.
15. Майборода Р. Комп'ютерна статистика. Київ.  2001.
16. Майборода Р. Рекомендації з виконання лабораторних робіт з курсу “Комп'ютерна статистика”.  ВПЦ  Київський Університет, 2002.
17. Пономаренко О.І. Банковское дело. І – ІІ ч. К.: 2002
18. Карташов М.В., Василик О.І. Завдання до лабораторних  занять з курсу “Математична статистика”. Для студентів 3 курсу спеціальностей Статистика, Математика.  К.: 2003.
19. Пономаренко О.І. Актуарна математика. Методична розробка. К.: 2002.